نخ های جوانسازی Tightening Theread

نویسنده: سلامت هما

 نخ های جوانسازی Tightening Theread

نخ های جوانسازی Tightening Theread

نخ های جوانسازی     نخ PDO چیست؟ یکی از روش های جوانسازی صورت، کاشت نخ می باشد که در آن از نخ Poly Dioxanon و به اختصار PDO استفاده می شود. این روش برای پیشگیری و درمان، مصرف دارد…